21 Şubat 2018 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
28 Nisan 2017 Cuma 10:18

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AKSAZ İK.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

 

SEBZE VE MEYVE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

AKSAZ İK.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
 

3 Kısım 15 Kalem Yazlık Sebze ve Meyve alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2017/199100

 

1-İdarenin

a) Adresi:ADAKÖY AKSAZ 48750 MARMARİS/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası:2524411000 - 2524210199

c) Elektronik Posta Adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Biber Dolmalık:2000kg, Tz.Fasulye:2500kg, Patlıcan:8000kg, Hıyar:8500kg, Domates:15000kg, Biber Taze:5000kg, Maydanoz:3000dmt, Karpuz:15000kg, Kavun:12000kg, Kayısı:2500kg, Kiraz:2500kg, Erik:2500kg, Armut:5500kg, Şeftali:5000kg, Üzüm:5000kg, 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: Aksaz İkmal Destek Komutanlığı Soğuk Hava Deposu Aksaz-Marmaris/MUĞLA

c) Teslim tarihleri:

MALZEME ADI /TESLİM TARİHLERİ: BİBER DOLMALIK-FASULYE TAZE-PATLICAN-HIYAR-DOMATES-BİBER TAZE -MAYDANOZ : 01 Haziran-31 EKİM 2017 KARPUZ: 15 HAZİRAN-15 EKİM 2017 KAVUN : 01 TEMMUZ-15 KASIM 2017 ARMUT: 01 TEMMUZ-31 EKİM 2017 ŞEFTALİ: 01 TEMMUZ-15 EKİM 2016 ÜZÜM SOFRALIK : 01 AĞUSTOS-15 KASIM 2017 KAYISI TAZE,KİRAZ:01 HAZİRAN-31 TEMMUZ 2017 ERİK TAZE :01 HAZİRAN-31 AĞUSTOS 2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Aksaz Dz Üs.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı MARMARİS/MUĞLA (Marmaris Otobüs Garajı Karşısı)

b) Tarihi ve saati: 17.05.2017 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaz Dz Üs.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı MARMARİS/MUĞLA (Marmaris Otobüs Garajı Karşısı) adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaz Dz Üs.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı MARMARİS/MUĞLA (Marmaris Otobüs Garajı Karşısı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Basın No: 594142

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Muğla Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz.
RÖPORTAJ