18 Mart 2018 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
08 Mart 2017 Çarşamba 10:04

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA İLİ 2'NCİ BÖLGE (DATÇA-KÖYCEĞİZ-MARMARİS-MENTEŞE-ULA-YATAĞAN) İLÇELERİNDE 100 ADET OTOBÜS DURAĞI KAİDESİ VE OTOBÜS DURAKLARININ MONTAJININ YAPILMASI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muğla İli 2'nci Bölge (Datça-Köyceğiz-Marmaris-Menteşe-Ula-Yatağan) İlçelerinde 100 Adet Otobüs Durağı Kaidesi ve Otobüs Duraklarının Montajının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası      : 2017/84289

1-İdarenin

a) Adresi                             : Muslihittin Mah. Cemal Karamuğla Sok. No:62 48000 MENTEŞE/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası       : 2522126441 - 2522141098

c) Elektronik Posta Adresi           : mbbfenisleri@mugla.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :100 Adet Betonarme Otobüs Durağı Kaidesi ve Otobüs Duraklarının Montajının Yapılması Yapım İşi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :Muğla İli 2'nci Bölge (Datça-Köyceğiz-Marmaris-Menteşe-Ula-Yatağan) İlçeleri

c) İşe başlama tarihi       : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                      : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               : Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı,İhale Odası,EmirBeyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA

b) Tarihi ve saati              : 21.03.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'den (B) III. GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.(RESMİ GAZETE SAYISI: 29696 RESMİ GAZETE TARİHİ: 27.04.2016)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Evrak kayıt odası, Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr  Basın No:556526

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Muğla Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz.
RÖPORTAJ