26 Mayıs 2019 Pazar
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
BUNU DA YAZ GAZETECİ!
06 Aralık 2018 Perşembe 11:39

BUNU DA YAZ GAZETECİ!

Her yıl binlerce yerli-yabancı turiste ev sahipliği yapan doğa harikası 'Kızkumu' plajına sahip Marmaris'in Orhaniye Mahallesi'nden bir ses yükseldi:
Mar­ma­ris sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan Or­ha­ni­ye Ma­hal­le­si'ndeki Kız Kumu Plajı her yıl yer­li-ya­ban­cı bin­ler­ce tu­ris­ti ağır­lı­yor. Plaj­da de­ni­zin için­de kum­lar­dan olu­şan 600 metre uzun­lu­ğun­da­ki yol ne­de­niy­le, zi­ya­ret­çi­ler, su üs­tün­de yü­rü­yor­muş his­si­ne ka­pı­lı­yor. 
47450853_2277281115818807_929737188382343168_n.jpg
Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si'ne bağlı yak­la­şık 2 bin nü­fus­lu ma­hal­le­nin en büyük so­ru­nu tali yol­la­rın ya­pıl­ma­ma­sın­dan do­la­yı, yazın toz, kışın ise çamur so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Or­ha­ni­ye Muh­ta­rı Cem Dinç'in gerek Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si'ne ge­rek­se Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne yap­tı­ğı baş­vu­ru­lar so­nuç­suz kaldı.
Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si'nin sabık Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dur­sun Kap­lan sos­yal medya pay­la­şım­la­rın­da Mar­ma­ris'in tüm ma­hal­le­le­rin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı pay­lal­mış, ancak Or­ha­ni­ye'den hiç söz et­me­miş­ti. Yap­tı­ğı pay­la­şım­da ise, ' İddia edi­yo­rum Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si alt-üst yapı ça­lış­ma­la­rın­da dün­ya­da bir nu­ma­ra­dır. Kendi per­so­ne­li ile yok­tan var eden bir be­le­di­ye­dir' şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri­ne yer ver­miş­ti.
Or­ha­ni­ye Muh­ta­rı Cem Dinç, yıl­lar­dır ma­hal­le­nin yol­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı için be­le­di­ye­de çal­ma­dık kapı bı­rak­ma­dı­ğı­nı, ancak hiç bir sonuç ala­ma­dı­ğı­nı ifade ede­rek; ' Oraya, bu­ra­ya, şu­ra­ya de­mi­yo­ruz. Kö­yü­müz sı­nır­la­rın­da­ki bazı yol­la­ra 4250 met­re­ka­re parke dö­şe­me­si T.C. Muğla Va­li­li­ği Ya­tı­rım İzleme ve Ko­or­di­nas­yon Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ta­ra­fı­mı­zın ta­le­bi üze­ri­ne dö­şen­miş­tir. Daha ya­pı­la­cak çok yo­lu­muz var. Bun­la­rın hepsi bizim için birer ha­yal­di ama ger­çek oldu. Allah dev­le­ti­mi­ze zeval ver­me­sin. Mar­ma­ris Be­le­di­ye­si'nin yap­ma­sı ge­re­ken yol­la­rı Va­li­lik üst­le­ne­rek hiç gö­re­vi ol­ma­dı­ğı halde biz­le­re sahip çıktı. Sayın Va­li­miz Esen­gül Ci­ve­lek'e te­şek­kü­rü ma­hal­lem adına borç bi­li­rim' dedi.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
İstanbul Seçimlerini kim Kazanır
RÖPORTAJ